บทความ
บทความวิจัย
องค์ความรู้ การทำโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนจากภายนอก 
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการ 
ถอดบทเรียน ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม 
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณ
เงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
กำหนดการการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
ทฤษฎีการเขียนบรรณานุกรม 
การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNoto 
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดหาทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การวิจัยในชั้นเรียน  
การจัดการความรู้ (Km) ด้านการวิจัย
10 ขั้นตอนง่าย วิจัยเชิงคุณภาพ (ตอน 1)
องค์ความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัย (Cop-research) เรื่อง ประสบการ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
การจัดการความรู้เรื่อง“เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน”
ทําวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนในการทํางานวิจัยทางการศึกษา
 
บทความทางวิชาการ
ขั้นตอนการทำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565  
องค์ความรู้ การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) 
โครงการมนุษย์มดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3
หัวข้อ แนวทางการบริหารหลักสูตรสู่คะแนนประเมินระดับดีมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 12.30-16.30น. ในระบบออนไลน์
 
แนวปฏิบัติจากการถอดบทเรียน "ทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสำหรับออกฝึกสหกิจศึกษา
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน"
 
คู่มือการใช้งาน Quizizz 
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้กลยุทธ์การสอน เรื่อง แนะนำการใช้งาน Quizizz
(Keep yourself entertained and educated with Quizizz)
 
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต/ประกันคุณภาพและงานวิจัย
“กระบวนการจัดการสหกิจศกษา”
 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  
การสอนแบบบรรยาย  
การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 
การใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการ 
การใช้งาน Google Calender 
การเขียนตำราและหนังสือให้มีคุณภาพ
การจัดการความรู้ (Km) ด้านการเรียนการสอน
เทคนิคการสอนอย่างไร ให้นักศึกษาสนใจในการเรียน
การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) เรื่อง Education in Your Hand (การศึกษาในมือคุณ)
โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง Teaching Methodology
ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เทคนิคการเขียนหนังสือ และตารา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักการและเทคนิคการเขียนตำรา Principle and Technique for Academic Writing
 

Webboard
 
กฏกติกาและมารยาทในการใช้
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินที่สุภาพชนจะยอมรับได้
ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ ทุกศาสนา
ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอ
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
( ยอมรับ )

 

 

 

หน้าหลัก
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง KM
คณะกรรมการ Km คณะ ฯ
แผนการจัดการความรู้
ชุมชน COP
ชุมชน E - learning
ถาม - ตอบเกี่ยวกับ KM
สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : // 074-321451 เบอร์แฟกซ์ : // 074-336951