Knowledg Management
.....มาจาก 2 คำ คือ ความรู้ (Knowledg) กับ การจัดการ( Management) คำว่า ความรู้ หมายถึง ผลรวมของสิ่งที่
รู้ ซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริง หลักการและสารสนเทศที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ส่วการจัดการเรียนรู้ หมายถึง
กระบวนการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและการมอบหมายงาน การใช้ทักษะความเป็นผู้นำ และการสร้าง
แรงจูงใจ ตลอดจนการติดตามและควบคุมงาน
.....การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
3 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนาการงาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ก็คือ ประชาชนทุกระดับ แต่จะได้ ประโยชน์มากที่สุดคือ คนหา
เช้ากินค่ำและประชาชนระดับกลาง
  3. เพื่อการพัฒนา "ฐานความรู้" ของสังคมเป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาของสังคม ซึ่งจะช่วยให้
สังคมและประชาชนมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลำบากหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น
 
  1. Know-what เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วน ๆ เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญาตรีมาหมาด ๆ เมื่อนำ
ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง
  2. Know-how เป็นความรู้ที่มีทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญาและมี
ประสบการณ์ทำงานระยะหนึ่ง เช่น 2 - 3 ปี ก็จะมีความรู้ในลักษณะที่รู้จักปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือบริบท
  3. Know-why เป็นความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ ว่าทำไมความรู้นั้น ๆ จึงใช้ได้ผลในบริบทหนึ่ง
แต่ใช้ไม่ได้ผลในอีกบริบทหนึ่ง
  4. care-why เป็นความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ ซึ่งจะเป็นแรงขับดันมาจากภายในจิตใจ ให้ต้องกระทำ
สิ่งต่าง ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์
   
  แรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการความรู้
 
  • แรงจูงใจแท้ ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่งาน คน และองค์กร
เป็นเงื่อนไขสำคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้
 
  • แรงจูงใจเทียม ต่อการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เป็นต้นเหตุที่นำ
ไปสู่การทำการจัดการความรู้แบบเทียม และนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด เช่น ทำเพราะถูกบีบบังคับตามข้อกำหนด
กล่าวคือ ทำเพียงให้ได้ชื่อว่าทำ หรือเพื่อชื่อเสียง ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดี หรือมาจากความต้องการของหน่วย
ย่อยภายในองค์กร แต่ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการดำเนินการจัดความรู้อย่างแท้จริง
 
......ดัดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้
เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการเรียนรู้เทียมหรือปลอม
เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดความรู้เท่านั้นเอง
 
 
 

 

หน้าหลัก
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง KM
คณะกรรมการ Km คณะ ฯ
แผนการจัดการความรู้
ชุมชน COP
ชุมชน E - learning
ถาม - ตอบเกี่ยวกับ KM
สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : // 074-321451 เบอร์แฟกซ์ : // 074-336951