Proceedings

  แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ

  ศึกษาการเตรียมชุมชนเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวคิด การขับเคลื่อนกัมปงตักวา

  บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

  การมีส่วนร่วมของชุมชนและความขัดแย้งในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

  แนวทางการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน และบทบาทของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา

  การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเส้นทางการติดตามผู้ป่วย กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานชลประทาน กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

  การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวคลินิกความงาม โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” : กรณีศึกษา ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  แอปพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  แนวทางในการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

  เป็ดไข่ : แนวทางการแก้ปัญหาจากการเลี้ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพหลัก กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ปลาชังน้ำ : สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ความสัมพันธ์ระหว่างการวัฒนธรรมการซอแรง กับการสร้างศักยภาพการจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชนกรณีศึกษา วิสาหกิจกลุ่มกล้วยกรุงชิง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านคลองโหนด หมู่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านสวนทุเรียน หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านอ่าวทราย หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านใน หมู่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชนบ้านท้ายยอ หมู่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษามลายูของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา

  การวิเคราะห์เทคนิคและข้อผิดพลาดจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ : กรณีป้ายกรมทางหลวงและป้ายสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยใช้กลยุทธ์ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

  การจัดการช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบล บ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

  ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจการให้บริการ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดภูเก็ต

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัท สรวีย์ บิวตี้ แอนด์ สปา

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา

  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ต

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

  ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต

  พฤติกรรมการเลือกด้านที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas

  ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  การพัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริม ในอาหารโคเนื้อในจังหวัดตาก

  เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

  ส่งเสริมเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบล สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายี

  การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมด้วยการนวดแผนโบราณรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของโฮมสเตย์บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต

  ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ประเภทบ่อน้ำร้อนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต

  พฤติกรรมความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต

  พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน ซุปเปอร์ชีปมินิมาร์ท 24 ชั่วโมง จังหวัดภูเก็ต

  พฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)

  การยอมรับการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

  การลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

  ตัวแบบการพยากรณ์ความต้องการข้าวไรซ์เบอรี่ที่เหมาะสม กรณีศึกษา กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ จังหวัดสงขลา

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

  การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกซื้อสีทาเรือ ในจังหวัดสงขลา

  กระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทย กรณีเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดกระบี่

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

  คุณภาพการบริการและความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากร ต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

  ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานี

  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานโรงแรม : กรณีศึกษา โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา