หน้าแรก แนะนำหน่วยงานกิจการนักศึกษา โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
28 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมสนุกในการแลกของขวัญปีใหม
่ และรับของขวัญพิเศษจากคณะผู้บริหารภายในคณะ
ในรูปแบบออนไลน์
-----------------------------------------------------------------
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปการศึกษา 2564
19 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีลอยกระทง
โดยการส่งภาพและวีดีโอเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจ : วิถีเราชาวปักษ์ใต้
by HuSo SKRU
-----------------------------------------------------------------
 
โครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้และมนุษย์มดทดแทนคุณแผ่นดิน
ประจำปีการศึกษา 2564

21 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอจากการจัดโครงการวิถีเรา
ชาวปักษ์ใต้และมนุษย์มดทดแทนคุณแผ่นดิน
ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
-----------------------------------------------------------------
 

4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย
3 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ 4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

-----------------------------------------------------------------
     
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของ
นักศึกษา
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนควบ
คุมดูแลการแต่งกายของนักศึกษา
การแต่งกายสำหรับนักศึกษา
มุสลิมหญิง
ระเบียบกรมการรักษาแผ่นดิน ว่า
ด้วยการฝึกวิชาทหาร (นศท.)และ
การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
ทหาร
ขั้นตอนการทำ e-Studentloan
  สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ใหม่
มาตรการและแนวปฏิบัติการ
พักอาศัยในห้องพักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้าน
  คุณธรรมฯ
นโยบายด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพฯ
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะฯ

 
คุณมาเยี่ยมเป็นคนที่ 

 
 


      แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา
      แบบฟอร์มทุนการศึกษา
      แบบฟอร์มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
      การศึกษา
      แบบฟอร์มหอพักนักศึกษา
      แบบฟอร์มนักศึกษาวิชาทหาร/
      ผ่อนผันทหาร
      แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกียวข้อง
Times :
 

 
 

 

 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-321451 โทรสาร. 074-336951