Username :
    Password  :
 
สถิติผู้เข้าชม


           หน่วยงานต่างๆ

   คณะ
    -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
    -คณะครุศาสตร์
      
    -คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      
    -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
    -คณะวิทยาการจัดการ
      
    -คณะศิลปกรรมศาสตร์
       
    -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      
    -บัณฑิตวิทยาลัย

       
  สำนักงาน
    -สำนักงานอธิการบดี
      
    -สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
       
    -สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       
    -สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
     
  สถาบัน
    -สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
       
    -สถาบันวิจัยและพัฒนา
     
  ศูนย์
    -ศูนย์วิทยาศาสตร์
       
    -ศูนย์ภาษา
      
    -ศูนย์เครือข่าย สมศ.
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดพัทลุง
      
    -ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
     
  กอง
    -กองนโยบายและแผน
      
    -กองพัฒนานักศึกษา
      
  งาน
    -งานธรุการและสารบรรณ
     
    -งานประชุมและพิธีการ
     .
    -งานคลัง
      
    -งานพัสดุ
      
    -งานประชาสัมพันธ์
     
    -งานอาคารสถานที่และบริการ
     
    -งานการเจ้าหน้าที่
      
    -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      

    -หน่วยตรวจสอบภายใน
     

  โครงการ
    -โครงการวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
    
    -โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
      
  อื่นๆ
    -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      สงขลา
      

 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2563 The 11th TCU International e-learning Conference "Disruptive Ecology:New Normal Of Education In Post Covid-19 (12 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19" (12 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสอพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (04 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมแลัฃะส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (07 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (03 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม

 
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 1 (05 ส.ค. 2563) เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (27 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ประกาศฯ เรื่องนโยบายและมาตรการด้านการเงินเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน (26 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 11) (ฉบับที่ 12) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (10 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้มาวึ่งคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563 (27 มิ.ย. 2563) เพิ่มเติม

 
 
ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร์สื่อประชาสัมพันธ์ฯ (04 ก.ค. 2563) เพิ่มเติม
ขอความร่วมมือในการใช้งานแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (27 มิ.ย. 2563) เพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล TG RUN Smooth as silk 2020 ครั้งที่ 2 (23 ธ.ค. 2563) เพิ่มเติม
กำหนดการส่งข้อสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (29 พ.ย. 2563) เพิ่มเติม
ขอเชิญส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ (Chip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" (10 ธ.ค. 2563) เพิ่มเติม

 
 
   

4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่" ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)" ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 1 บริเวณลานหน้าโรงเรียนสาธิต และลานกิจกรรมอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (ฝากใจไว้ที่ HuSo)
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน"
(ฝากใจไว้ที่ HuSo) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
ณ หอประชุม 1, ลานหน้าอาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

-----------------------------------------------------------------

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร
ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------
ช่อเสลาบาน สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 61

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่อเสลาบาน
สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61
(น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
-----------------------------------------------------------------