สถาบันวิจัยและพัฒนา
-------------------------------------
    สำนักวิทยบริการและ
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------

 

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
(เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
(เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
 
 

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
(เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
(เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
(เงินบำรุงการศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกข้อความ ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   

แบบฟอร์มงานวิจัย

   

แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับอาจารย์/บุคลากร)

   

ตัวอย่างแบบฟอร์ม สำหรับงานวิจัย

BACK