กรุณาเข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการข้ากลุ่ม LINE OpenChat

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขั้นตอนการเข้าทดสอบระบบ (13 มิถุนายน 2566)

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขั้นตอนการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (14 - 15 มิถุุนายน 2566)

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขั้นตอนหลังการนำเสนอบทความแล้วเสร็จ

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ขั้นตอนการเข้าร่วมฟังผลงาน

โครงการงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

Background Zoom

Background Zoom งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5


สูจิบัตร

งานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5


 เกี่ยวกับเรา

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566
(รูปแบบการจัดงานประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom)

หลักการและเหตุผล
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะ ชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลโดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จึงกำหนดจัดโครงการจัดงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สู่สาธารณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
 •    เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการเพิ่มมากขึ้น

 •          
 •    เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจ และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 •          
 •    เพื่อให้คณะได้รวบรวมบทความเพื่อจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ
 • วัน เวลา และสถานที่
              จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566 ( รูปแบบการจัดงานประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom )
  รูปแบบการดำเนินงาน
           
 •    ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนังสือ” ในชีวิตมนุษย์และสังคม: แนวพินิจข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม "The Book" in Human and Social Lives: Perspectives across Disciplines and Cultures

 •          
 •    การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 •   สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี  และการสอนภาษาต่างประเทศ

       ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ

       รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

       ศิลปกรรมและการออกแบบ

       การจัดการสารสนเทศ


       ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย

        สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์

       พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

       การจัดการวัฒนธรรม

       การบริหารจัดการ    หมายเหตุ :   Oral Presentation 
  ×


    รายละเอียดการลงทะเบียน


  กำหนดการ

  อัตราการลงทะเบียน

  รูปแบบบทความ

  กำหนดส่งบทความ

  แผนที่/แผนผัง

  ขั้นตอนการลงทะเบียน

    ติดต่อเรา

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  Phone: 074 260 262

  Email: huso.conf@skru.ac.th