ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวน  71  รายการ  
  ชื่อ - สกุล
 สังกัด
  สาขาที่นำเสนอผลงาน
 ประเภทบุคคล
 นางสาวชญานิษฐ์   ตุเทพ        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวฮาสานะห์   เต๊ะหมัน        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นายจิรกฤษณ์   คงนคร        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางสาวนันทยา   ศรีวารินทร์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   ซิมาภรณ์        ศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 อาจารย์ ดร.สิรีธร   ถาวรวงศา        ครุศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 อาจารย์ ดร.สิรีธร    ถาวรวงศา        ครุศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวพรภุทชรี    โพธิ์ทอง        คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายเตชินท์   โกกิฬา             รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางจุฑาทิพย์   อิทธิศุภเศรษฐ์        -  -   การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายวรสันต์   ถาวรประเสริฐ        วิทยาการจัดการ  สงขลานครินทร์   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสุจิน   เปี่ยมอริยธน             การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวสุธิดา   สิงหสุต        สังคมศาสตร์  เกษตรศาสตร์   พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นายศุภณัฐ   กาญจนวงศ์        สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม  แม่โจ้  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวญาณิกา    ศรีญามา        ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ศิลปกรรมและการออกแบบ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายอันวา   เจ๊ะอุบง        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวไอมี   เจะแว        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฎยะลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวธัชกร   แก้วประดิษฐ์        -  -   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายอติวิชญ์   มิตรงาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวนูรฮายาตี   บ่อสู        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางสาวนงค์นภา   สูน่าหู        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์   สุติญญามณี        วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวกัลญา   ฉิมสะอาด        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางสาวใยทิพย์   เกตดำ        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางสาวจิรัชยา    เจตนากุล        มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นางสาวอาซีซะห์   เจ๊ะแว        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏยะลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นายณัฐพล   เรืองวิทยานุสรณ์        สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  แม่โจ้   ศิลปกรรมและการออกแบบ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวอมรรัตน์   จิรันดร        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายชัยกฤต   เงารังษี        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางวิยดา   เทศกลั่น             ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวกุลนิภา    ชินสำโรง        วิทยาการจัดการ  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสุภรดา   วรรณพันธุ์             การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายกมลนาวิน   อินทนูจิตร        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ราชภัฏสงขลา   การจัดการวัฒนธรรม   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายXiao hua   He        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวซูปีย๊ะห์   มือลี        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นาวสาวจิดาภา   มหาแก้ว        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสวนสุนันทา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวจันทิมา   แก้วผ่อง        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฎสวนสุนันทา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวฟาริดา    ละไบแด        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวอัสรีญา   ยาโงะ        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏยะลา  
ยังไม่ส่งบทความ
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวมูรณี   เจะหะ        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวสุรัสวดี   นราพงศ์เกษม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายศิวกร   แรกรุ่น        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทักษิณ  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาววรารี   มากบัว        วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวรอฮานา   ดาคาเฮง        สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  ราชภัฏยะลา   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาววิกาลดา   ผิวสุข        วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูอุปถัมภ์   การบริหารจัดการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวนลินี   จันม่วง        วิทยาการจัดการ  ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ "ในพระบรมราชูปถัมภ์"   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต   พิระภาค        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายธรรมรัตน์   จันทภาโส        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกระดับชั้น
 นายXiao hua   He        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวสุดารัตน์   หลอดชา        วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นายณัฏฐชัย   อ่อนคง        บริหารธุรกิจ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   การบริหารจัดการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายภาณุพงศ์   ผูกประยูร        วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยตาปี   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 ดรเพ็ญนภา   จันทร์แดง        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา   รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาวศุวิมล   จันทร์แดง        วิทยาการจัดการ  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวนิภาพร    ทัศเนียม        วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์   แก่นอินทร์        ศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นายสิทธิพร   ศรีผ่อง        มนุษยศาสตร์ฯ  ราชภัฏสงขลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นายเสริมศักดิ์   ลิขิตวัฒนกิจ             ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาววราภรณ์   สืบวงศ์สุวรรณ์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวอมรรัตน์   วีรานนท์        การบัญชี  มหาวิทยาลัยตาปี   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางนงคราญ   แมร์โรว์             ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างรประเทศ   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวฮามีดะฮ์   นุ๊ยาลา        คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวตัฐญรี   ชูประดิษฐ        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวอาอีเซาะ   มาแจ        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ยังไม่ส่งบทความ
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวยูไรดา   ขาเดร์        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์   โออินทร์        อักษรศาสตร์  ศิลปากร  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวิตรี รตโนภาส   สุวรรณลี        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
 นางสาวชนัตดา   ขุนจิตร        บัญชี  ตาปี   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวทิวาพร   จันทร์แก้ว        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 นางสาววราพร   มะแตง        บัญชี  ตาปี   การบริหารจัดการ   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
 นางสาวกัลย์วดี   เรืองเดช        มนุษยศาสตร์แะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ยังไม่ส่งบทความ
  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 

 สถานะบทความ

จำนวน  62  รายการ  
  ชื่อ - สกุล
 ชื่อบทความ
ประเภท
ยืนยันการส่งบทความ
ได้รับบทความแล้ว
ชำระค่าลงทะเบียน
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุง
ฉบับสมบูรณ์
ผลการพิจารณาหลังนำเสนอ
ฉบับหลังนำเสนอ
นางสาวชญานิษฐ์   ตุเทพ       การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของประเทศไทย(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นายจิรกฤษณ์   คงนคร       วิเคราะห์การสูญดิน (USLE) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ลุ่มแม่น้ำตรัง(สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์)
นางสาวฮาสานะห์   เต๊ะหมัน       แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
นายสิทธิพร   ศรีผ่อง       การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล(ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางสาวนันทยา   ศรีวารินทร์       “ชุมชนพึ่งพิง ชุมชนพึ่งพา ชุมชนพึ่งตนเอง” กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา(ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางสาวทิวาพร   จันทร์แก้ว       จตุรภาคแห่งเกาะบูรู: ภาพสะท้อนระบอบอาณานิคมดัตช์ (ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางสาวญาณิกา    ศรีญามา       การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด จินตภาพจากจิตวิญญาณ สู่วิถีถิ่นชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ศิลปกรรมและการออกแบบ)
นางสุภรดา   วรรณพันธุ์       การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนบ้านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2(การบริหารจัดการ)
นางสาวพรภุทชรี    โพธิ์ทอง       แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย (การบริหารจัดการ)
นายเตชินท์   โกกิฬา       ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   ซิมาภรณ์       ผลกระทบของระบบทาสและการเหยียดเชื้อชาติต่อการอำพรางตนของมูลาโตใน Passing(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
อาจารย์ ดร.สิรีธร   ถาวรวงศา       การปรับตัวของชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
อาจารย์ ดร.สิรีธร    ถาวรวงศา       บทบาทและเศรษฐกิจของชาวจีนในชุมชนกันตัง-ตำบลกันตัง-อำเภอกันตัง-จังหวัดตรัง(ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางจุฑาทิพย์   อิทธิศุภเศรษฐ์       การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1(การบริหารจัดการ)
นางสาวสุดารัตน์   หลอดชา       การปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนาระบบและวางแผนการขนส่งพัสดุให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา : บริษัทเบสเอ็กซ์เพรส(การบริหารจัดการ)
นายวรสันต์   ถาวรประเสริฐ       เหลียวหลัง แลหน้า...การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางสุจิน   เปี่ยมอริยธน       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบไฮบริดโดยใช้เทคนิค 2ARIC เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัว (การบริหารจัดการ)
นายณัฏฐชัย   อ่อนคง       Business Model Canvas (BMC) เพื่อความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคความปกติใหม่ (New Normal)(การบริหารจัดการ)
นายเสริมศักดิ์   ลิขิตวัฒนกิจ       รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) (ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางสาวธัชกร   แก้วประดิษฐ์       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไฮบริดด้วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา (ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต   พิระภาค       ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแลแบบวนเกษตร และแบบเชิงเดี่ยวตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์(สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์)
นางสาวใยทิพย์   เกตดำ       การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวสุธิดา   สิงหสุต       ความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)
นายศุภณัฐ   กาญจนวงศ์       แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน()
นางสาวอมรรัตน์   จิรันดร       สำรวจปัญหาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ และความต้องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นายอันวา   เจ๊ะอุบง       การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางสาวไอมี   เจะแว       แนวทางการปรับตัวและการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นายกมลนาวิน   อินทนูจิตร       การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา กำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) (การจัดการวัฒนธรรม)
นายอติวิชญ์   มิตรงาม       การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์)
นางสาวนูรฮายาตี   บ่อสู       ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวนงค์นภา   สูน่าหู       ประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวฟาริดา    ละไบแด       วิเคราะห์กลวิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
นางสาวมูรณี   เจะหะ       กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันของกิตติ เชี่ยววงศ์กุล ในบทบาทผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เกลือ วัน เด้อ”(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์   สุติญญามณี       ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงโควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต้นทุนต่ำ(การบริหารจัดการ)
นางสาวจิรัชยา    เจตนากุล       การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวกัลญา   ฉิมสะอาด       ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางสาวอาซีซะห์   เจ๊ะแว       แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางวิยดา   เทศกลั่น       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ (ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นายณัฐพล   เรืองวิทยานุสรณ์       ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิถีพุทธบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนปะก้ะจอง(ศิลปกรรมและการออกแบบ)
นางนงคราญ   แมร์โรว์       รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียน เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวกุลนิภา    ชินสำโรง       การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส่งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา: บริษัท เบสท์ เอ็กซ์เพรส(การบริหารจัดการ)
นางสาวนิภาพร    ทัศเนียม       การปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คโดยการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการแจ้งเตือนวาระซ่อมบำรุง กรณีศึกษา รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า(การบริหารจัดการ)
นายXiao hua   He       ภาพแทนของชาวจีนสู้ชีวิตในนวนิยายเรื่อง ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
นางสาวรอฮานา   ดาคาเฮง       ปัญหาการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(การบริหารจัดการ)
นาวสาวจิดาภา   มหาแก้ว       กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจีบหนูหน่อย(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
นางสาวจันทิมา   แก้วผ่อง       วัจนกรรมในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
นายXiao hua   He       สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีน(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย)
นางสาววิกาลดา   ผิวสุข       การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและลดระยเวลาในการหยิบวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท พ.ภูวรินทร์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด(การบริหารจัดการ)
นางสาววรารี   มากบัว       การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านการขนส่งระหว่างรถบรรทุก 6 ล้อ กับรถบรรทุก 10 ล้อติดเครน(รถเฮี๊ยบ) กรณีศึกษา บริษัท ทูพีอินเตอร์พลาสต์ จำกัด(การบริหารจัดการ)
นางสาวนลินี   จันม่วง       การลดการสูญเสียที่เกิดการจัดเก็บสินค้ากรณีศึกษา บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(การบริหารจัดการ)
นายธรรมรัตน์   จันทภาโส       การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา: การแสดงหนังตะลุงในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางสาวศุวิมล   จันทร์แดง       การประยุกต์ใช้ Solver หาจุดคุ้มทุนในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างสถานี ICD ลาดกระบัง – สถานีแหลมฉบัง(การบริหารจัดการ)
นายภาณุพงศ์   ผูกประยูร       คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง(การบริหารจัดการ)
ดรเพ็ญนภา   จันทร์แดง       การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา(รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)
นางสาววราภรณ์   สืบวงศ์สุวรรณ์       สำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อของ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ)
นางสาวอมรรัตน์   วีรานนท์       ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จบริษัททรัพย์อนันต์คอนกรีตจำกัด(การบริหารจัดการ)
นางสาวฮามีดะฮ์   นุ๊ยาลา       ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณ ร้านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี(การบริหารจัดการ)
นางสาวยูไรดา   ขาเดร์       การยอมรับนวัตกรรมการทำนาโยนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์)
นางสาวตัฐญรี   ชูประดิษฐ       แลหมอกหยอกตะวัน : ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง(ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ)
นางสาวิตรี รตโนภาส   สุวรรณลี       นาคาคติ: ภาพสะท้อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากภาพยนต์เรื่องนาคี นำไปสู่การประดิษฐ์สร้างพื้นที่การท่องเที่ยวทางภูมินิเวศวัฒนธรรมที่คำชะโนด บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี(สังคมศึกษาและภูมิศาสตร์)
นางสาวชนัตดา   ขุนจิตร       ศึกษามาตราการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19(การบริหารจัดการ)
นางสาววราพร   มะแตง       ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ(การบริหารจัดการ)
   Oral Presentation      Poster Presentation      ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน      ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว       ไม่มีค่าลงทะเบียน

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน  8  รายการ  
 ชื่อ - สกุล
 สังกัด
 ประเภทบุคคล
นางสาวกฤติกา   ผลเกิด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
นางสาววารุณี   สุวรรณจ่าง       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายภาณุเดช   จริยฐิตินันท์       อักษรศาสตร์  เฮยหลงเจียง คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
ดร.อุรารัตน์   ปานรอด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏสงขลา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาวมลิวรรณ   รักษ์วงศ์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และนักศึกษาทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์   น้อยสุวรรณ       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ราชภัฏสงขลา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นายสมพร   นุทผล       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์   จงบูรณสิทธิ์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา