Username :
    Password  :
 
สถิติผู้เข้าชม


           หน่วยงานต่างๆ

   คณะ
    -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
    -คณะครุศาสตร์
      
    -คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      
    -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
    -คณะวิทยาการจัดการ
      
    -คณะศิลปกรรมศาสตร์
       
    -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      
    -บัณฑิตวิทยาลัย

       
  สำนักงาน
    -สำนักงานอธิการบดี
      
    -สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
       
    -สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       
    -สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
     
  สถาบัน
    -สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
       
    -สถาบันวิจัยและพัฒนา
     
  ศูนย์
    -ศูนย์วิทยาศาสตร์
       
    -ศูนย์ภาษา
      
    -ศูนย์เครือข่าย สมศ.
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
      
    -ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดพัทลุง
      
    -ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
     
  กอง
    -กองนโยบายและแผน
      
    -กองพัฒนานักศึกษา
      
  งาน
    -งานธรุการและสารบรรณ
     
    -งานประชุมและพิธีการ
     .
    -งานคลัง
      
    -งานพัสดุ
      
    -งานประชาสัมพันธ์
     
    -งานอาคารสถานที่และบริการ
     
    -งานการเจ้าหน้าที่
      
    -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      

    -หน่วยตรวจสอบภายใน
     

  โครงการ
    -โครงการวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
    
    -โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
      
  อื่นๆ
    -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      สงขลา
      

 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ ทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) ในรูปแบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที The Internet and Computing Core (IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะจำนวนประมาณ 2,414 คน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกำหนดจัดอบรมและทดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ให้นักศึกษาทดสอบให้เสร็จสิ้นตามวันดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าสอบและศึกษาวิธีการสอบได้ที่ https://skrudl.skru.ac.th/ หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อและทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) รูปแบบออนไลน์ หากมีปัญหาเข้าระบบทดสอบไม่ได้ ให้นักศึกษาแจ้งผู้ดูแลระบบผ่านเพจเฟสบุค ชื่อ ARIT OF SKRU (25 มี.ค. 2565)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจะจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 12,19 และ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 -16.00 น. โดยครั้งนี้เราได้วิทยากรมากความสามารถ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ณับปราณ เตียวสกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะมาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การอ่าน หรือด้านไวยากรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน https://cc.skru.ac.th/trainpro/?z=course&p=32... (หรือสแกน QR Code) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด 1000 ที่นั่ง) (25 มี.ค. 2565)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจและรักงานกิจกรรมเข้าร่วมเป็น กรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงค์ใบรับสมัคร : https://bit.ly/3iCkygG (25 มี.ค. 2565) เพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพ รูปแบบกิจกรรมมีทั้งแบบออนไลน์ และออนไซด์ (25 มี.ค. 2565) เพิ่มเติม
(17 มี.ค. 2565)

 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (06 ธ.ค. 2566) เพิ่มเติม
เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (11 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5/2564) (01 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดสงขลา (24 พ.ค. 2564) เพิ่มเติม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันหยั่งเสียงการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (02 พ.ค. 2564) เพิ่มเติม

 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (12 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
จังหวัดสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award (12 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2564 ของไทย ภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (12 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนส่งเรื่องจริงลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (05 มิ.ย. 2564) เพิ่มเติม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ (09 พ.ค. 2564) เพิ่มเติม

 
 
   

4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่" ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)" ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 1 บริเวณลานหน้าโรงเรียนสาธิต และลานกิจกรรมอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------

เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (ฝากใจไว้ที่ HuSo)
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน"
(ฝากใจไว้ที่ HuSo) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
ณ หอประชุม 1, ลานหน้าอาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

-----------------------------------------------------------------

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร
ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-----------------------------------------------------------------
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ประจำปการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------
ช่อเสลาบาน สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 61

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการช่อเสลาบาน
สานสายใยรักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61
(น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
-----------------------------------------------------------------