แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป
1. เพศ
 
2. อายุ
 
3. การศึกษา
 
4. อาชีพ
 
 
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายละเอียด
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1   ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
2   ฐานข้อมูลมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
3   เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้
4   ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5   ความเหมาะสมของรูปแบบฐานข้อมูล
6   การใช้งานดพิ่ม/ลบ/ปรับปรุงค้นหาข้อมูล
7   ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
8   การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา/ระบบไม่ล้มง่าย
9   ลดปริมาณกระดาษ
10   สรุปโดยภาพรวม
 
 
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ