ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 10)   

(10 พฤศจิกายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 10 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. เรียนรู้ในกิจกรรมภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซียเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์หลักสูตรอินโดนีเซีย มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ผศ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน ผศ.ฮัสนีดา สมาอูน อ.ชุลีพร ทวีศรี อ.ทิวาพร จันทร์แก้ว อ.สิทธิพร ศรีผ่อง อ.วรรณดี หนูหลง อ.Tatik Ekawati ได้ฝึกอบรมการใช้ภาษาอินโดนีเซีย และมาเลเซีย หรือที่เรียกว่าภาษาบาฮาซาด้วยเพลง ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเบาๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดทักษะทางภาษา และการขยับร่างกาย สร้างความสุขและเบิกบานใจ มีเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างยิ่ง