ห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมที่ 9)   

(3 พฤศจิกายน 2565)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลักสูตรห้องเรียนสุขภาพและหลักสูตรศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 ดังรายการเรียนรู้ต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 9 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. เรียนรู้ในกิจกรรมภาษาไทยพาสนุก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นคณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.จริยา ก่อภัททสิริกุล อ.สุจินต์ แก้วเกิด อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง อ.วรวรรณ สุกใส อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์ และนักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ภาษาไทยพาสนุก -ให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย-ภาษา สังคมและวัฒนธรรมถิ่นใต้ โดยการทำกิจกรรม “เกมต่อจิ๊กซอว์ภาพวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมถิ่นใต้”, “เกมทายภาพทายคำนำความรู้” เกี่ยวกับภาษา ถ้อยคำ สำนวน ประเพณี อาหารกินกิน ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน -ให้นักเรียนผู้สูงอายุได้เรียนรู้สังคมยุคใหม่ผ่านภาษา ผ่าน”เกมบิงโกหรรษาพาเรียนรู้ศัพท์ยุคใหม่”, “เกมทายอวัจภาษาของคนรุ่นใหม่” เพื่อให้การสื่อสารระหว่างวัยของนักเรียนผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจร่วมกันได้ “ต่างวัย ต่างยุค ไม่แตกต่าง”