เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ทำ MOU ร่วมกับ Thai Lion Air    

(10 มีนาคม 2565)

   คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ทำ MOU ร่วมกับ Thai Lion Air วันที่ 10 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เกียรติเป็นตัวแทน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อดำเนินการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน และสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด นำโดย คุณสิดล พวงสุวรรณ ผู้จัดการสถานีหาดใหญ่ และคณะผู้บริหาร โดยมี ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมด้วย Mr.Agus Cahyono Rasid ท่านเป็นกงสุล ฝ่าย Consul for Information, Social and Cultural Affairs ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต​ ทักษะการทำงานการประกอบอาชีพ​ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง​ของสังคม​ เศรษฐกิจ​ และเทคโนโลยี​ และมีสัมพันธภาพที่ดี​ ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซี่ยน​ และทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงในการร่วมมือกันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน และความร่วมมือด้าน สหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการทำงาน การประกอบอาชีพ และการยกระดับการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อม สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างและมีสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซียน นอกจากนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดรับการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านอินโดนีเซีย-มาเลเซียในมิติทางภาษา สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานระหว่างประเทศ ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอินโดนีเซีย-มาเลเซียเพื่อการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารด้านอินโดนีเซีย มาเลเซีย และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพการทำงานข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย