แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา   

(18 พฤศจิกายน 2564)

   วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.รัชชพงษ์​ ชัชวาลย์​ คณบดี​คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์​ วัตตธรรม​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้อำนวยการจัดโครงการให้กับคณาจารย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสำหรับออกฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) ในรูปแบบออนไลน์ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่มาให้แนวคิด​ หลักการ​ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา​ สำหรับการออกฝึกสหกิจศึกษา​ ทำให้ทางคณะมองเห็นความก้าวหน้าขององค์กร​ ที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในมุมกว้างมากขึ้น