อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน บูรณาการความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 2   

(28 มิถุนายน 2564)

   วันที่ 28 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับทีมงานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน บูรณาการความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนากิจกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตทั้งนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมี 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มโกปี๊นาข่า 2. กลุ่มกะหรี่ปั๊บบ้านหาร 3. กลุ่มขนมดาหลำ 4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและตุ๊กตามุสลิม 5. กลุ่มข้าวกล้อง บ้านนาข่าเหนือ และ 6. กลุ่มสปาฮาลาล ซึ่งการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้สนองในงานโครงการพระราโชบาย บูรณาการความรักความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน และการประสานพลังนักวิชาการและพลังชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป ผศ.ปนัดดา ศิริพานิช อ.ดร.อุรารัตน์ ปานรอด