กิจกรมการนวดและสปาฮาลาล (นวดฝ่าเท้า)    

(29 มิถุนายน 2564)

   วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับทีมงานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดและสปาฮาลาล ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน บูรณาการความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนากิจกรมการนวดและสปาฮาลาล (นวดฝ่าเท้า)ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชน จำนวน 20 คน ซึ่งการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้สนองในงานโครงการพระราโชบาย บูรณาการความรักความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน และการประสานพลังนักวิชาการและพลังชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป