การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

(16 มิถุนายน 2564)

   เมื่อวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสวัสดิการสังคม หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาชุมชน หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ( ZOOM Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม 4-105 และ ห้องประชุม 4-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรยากาศในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป