ลงพื้นที่ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล   

(7 เมษายน 2564)

   วันที่ 5-6 เมษายน 2564 อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมงานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน บูรณาการความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนากิจกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมี 7 กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มโกปี๊นาข่า 2. กลุ่มกะหรี่ปั๊บบ้านหาร 3. กลุ่มขนมดาหลำ 4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและตุ๊กตามุสลิม 5.กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาร 6. กลุ่มข้าวกล้อง บ้านนาข่าเหนือ 7.กลุ่มสปาฮาลาล ซึ่งการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้สนองในงานโครงการพระราโชบาย บูรณาการความรักความสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน และการประสานพลังนักวิชาการและพลังชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป