ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี 4   

(6 เมษายน 2564)

   เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำกระจายได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 47 คน ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกระจายผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากนักเรียนและผู้บริหารของโรงเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีแผนที่จะให้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เหล่านักเรียนได้ทํา กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของตนเองที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน