ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมความรักสามัคคี ฯ   

(31 มีนาคม 2564)

   เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประจำปี 2564 จำนวน 2 หัวข้อ คือ คุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนวัตกรรม และคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมคนของพระราชารักษ์ภูมิปัญญาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดง “โนราบิก สื่อพื้นบ้านส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ฯ” จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ การบรรยาย หัวข้อ “กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารำโนราบิกประกอบบทกลอนเนื้อหาส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ฯ” และการประกวดจัดนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ฯ จากนักศึกษาในรายวิชา การใช้ชีวิตในสังคมสมัย (EGSS301) จำนวน 32 ทีม