เตรียมพร้อมสู่เส้นทางนักสวัสดิการสังคม   

(20 มีนาคม 2564)

   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.๐๐ – 16.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางนักสวัสดิการสังคม ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกทำงานจริงในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และได้มีโอกาสในการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นนักสวัสดิการสังคมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสถานที่จริง จนเกิดทักษะการเป็นนักสวัสดิการสังคมได้ต่อไป ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฐิตินันท์ สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่จากศูนย์ Covermark Thailand เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้