ร้อยเรียงบทกวี   

(13 มีนาคม 2564)

   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้อยเรียงบทกวี” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 56 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์คำประพันธ์แบบฉบับกับนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาและถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสาทร ดิษฐสุวรรณ นักเขียน, ครูภูมิปัญญาไทย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้