การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรูปแบบใหม่   

(15 มีนาคม 2564)

   ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรูปแบบใหม่” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 48 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความคิด และวิสัยทัศน์ในตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา) นายวริศว์ หัดขะเจ (เจ้าหน้าที่สถานพินิจเด็กจังหวัดสงขลา) นายอดิศร รัตนะ (เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา) นายยุทธภูมิ เอียดเปรียว (นักยุทธศาสตร์ชุมชม) และนายณัฐพงศ์ ท่าดี (เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้