กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่อเสลา   

(4 มีนาคม 2564)

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 21.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่อเสลา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะฯ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน