โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย.   

(2 มีนาคม 2564)

   วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์ม และกระบวนการส่งเอกสารเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงแนวทางที่ดีในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร กรรมการและเลขานุการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้