อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแห่งอนาคต ครูเพื่อการเปลี่ยนแปลง   

(21 กุมภาพันธ์ 2564)

   เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแห่งอนาคต (ครูเพื่อการเปลี่ยนแปลง) ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการให้คำแนะนำนักศึกษาในฐานะ Facilator และเปิดโอกาสให้อาจารย์นำเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้สำหรับการออกแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล คุณรัฐปราชญ์ รัตนะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และคุณราเจล วิทยวีรศักดิ์ม จากหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน