พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคใต้ รุ่นที่ 1   

(15 กุมภาพันธ์ 2564)

   วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมฯ เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการ จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้