การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี   

(28 มกราคม 2564)

   วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ ซึ่งใช้เวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลา 15 นาที โดยมีบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากผู้เข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ด้วย