พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน   

(13 มกราคม 2564)

   เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ร.10 เพื่อรับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชนต้นแบบตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในส่วนนี้ด้วย ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 2 แหล่ง คือศูนย์การเรียนรู้ถ้ำทะลุ และตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค รวมทั้งได้มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 7 กลุ่มอาชีพ จึงถือเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างชุมชนตำบลเขาขาวและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา