หลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ”   

(24 ธันวาคม 2563)

   เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ” ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อบริการวิชาการและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ไทย - อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้