สัมมนาเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   

(19 ธันวาคม 2563)

   วันนี้ (19 ธันวาคม 63) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ รหัส 6041101 และนักศึกษาตกค้าง จำนวน 109 คน ณ ห้องเรียนรวม (66-511) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติของรายวิชาในการปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ไชยา เกษารัตน์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้