เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพสาขาภาษาไทย   

(19 ธันวาคม 2563)

   วันนี้ (19 ธันวาคม 63) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพสาขาภาษาไทย” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากวิทยากรอาชีพสาขาต่าง ๆ ในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย