สำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ (เทศบาลเมืองเขารูปช้าง)   

(19 ธันวาคม 2563)

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำแผนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา