สำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ตำบลเกาะยอ   

(18 ธันวาคม 2563)

   เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ และคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำแผนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา