อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย   

(28 ตุลาคม 2563)

   เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ แอพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้แก่อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 39 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้