อนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวภาคใต้ วิถีการปลูกข้าวนาดำ   

(2 ตุลาคม 2563)

   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวภาคใต้ วิถีการปลูกข้าวนาดำ ณ สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้จาก ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว กข.43 ที่ใช้ในการปลูกและวิธีการดำนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านและการเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเกษตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน