ประทับไว้ในดวงจิต 2563   

(1 ตุลาคม 2563)

   เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประทับไว้ในดวงจิต 63 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ กานตพิชาน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติราชการ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งมอบมาลัยกรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เกษียณอายุได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา ภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มีดนตรีบรรเลง การแสดงจากนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ การมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต การฉายวิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการและการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน