การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Premiere Pro   

(24 สิงหาคม 2563)

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล (อาจารย์ผู้สอน) จัดโครงการสิงห์สมิหลาเตรียมฝึก – ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมย่อยที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Premiere Pro” ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 รหัส 6041101 และนักศึกษาตกค้าง จำนวน 115 คน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในแนวปฏิบัติของรายวิชาในการปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาช่วงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (3 - 204) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี นายพิชยดนย์ ชายมะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี ) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้