สิงห์สมิหลาเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมภาครัฐ   

(20 สิงหาคม 2563)

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ บุญเลิศ (อาจารย์ผู้สอน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สิงห์สมิหลาเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมภาครัฐ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมภาครัฐที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัณฐาน รัตนะ (ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้