ค่ายปลูกฟาร์มคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

(4 สิงหาคม 2563)

   เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปลูกฟาร์มคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 3 จำนวน 70 คน และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ ( 4 – 404 ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีการคิดริเริ่มและคิดดีต่อตนเอง เกิดทักษะการแก้ปัญหาการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการสื่อสารสำหรับการนำเสนอความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ (คณบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ แสนทวีสุข และนายภาคภูมิ แสงบุญ จากสถาบันขวัญแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้