โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล   

(14 กรกฏาคม 2563)

   เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตามพระบรมราโชบาย โดยคณะฯได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 2 แหล่ง โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมืออย่างดีจาก นายกอบต.เขาขาว และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี