การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ภูมิสารสนเทศ)   

(22 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์หทัยกาญจน์ วิริยะสมบัติ (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน (ประธานกรรมการ) ผศ.ณฐมน เสมือนคิด (กรรมการ) และ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 4 –203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา