การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาภาษาไทย)   

(19 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์กีรกิต จิตสมบูรณ์ (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง (ประธานกรรมการ) ผศ.มุกดา ลิบลับ (กรรมการ) และ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 4 –203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา