การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (การพัฒนาชุมชน)   

(16 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.กันยปริน ทองสามสี (กรรมการ) และ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมช่อเสลา 4 –105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา