การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ (อังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ)   

(16 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์สมหมาย โชติรัตน์ (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ (ประธานกรรมการ) ผศ.นวพร วรรณทอง (กรรมการ) และ อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 4 –203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา