การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)   

(15 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.สลิลา เพ็ชรทอง (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ (ประธานกรรมการ) อ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย (กรรมการ) และ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม 4 –203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา