การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สวัสดิการสังคม)   

(15 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.นฤภร ไชยสุขทักษิณ (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง (ประธานกรรมการ) อ.สิทธิพร ศรีผ่อง (กรรมการ) และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมช่อเสลา 4 –105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา