ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (มัคคุเทศก์ฯ)   

(12 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ชุลีพร ทวีศรี (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ (ประธานกรรมการ) ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ (กรรมการ) และ ดร.มุมตาส มีระมาน (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมช่อเสลา 4 – (105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา