การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รัฐประศาสนศาสตร์)   

(8 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย อ. ดร.ไชยา เกษารัตน์ (ประธานหลักสูตร) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล (ประธานกรรมการ) อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ (กรรมการ) และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4 – 105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา