เตรียมความพร้อมและทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่   

(1 มิถุนายน 2563)

   วันนี้ (1 มิถุนายน 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมและทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา (3-204) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทวนสอบรายวิชาและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย